Via Stresa n. 1
Pianezza, TO 10044
ITALY
Teléfono: +39 011 19649750